Szanowni Państwo,

Robiąc zakupy w naszym sklepie internetowym, otrzymacie 1 punkt za każde 20 zł wydane na nasze produkty. Każdy punkt jest wart 1 zł rabatu na kolejne zakupy w naszym sklepie. Na podsumowaniu zamówienia znajdziecie informację o liczbie punktów, które zostaną przyznane po finalizacji zamówienia.

Przyznane punkty wykorzystacie bardzo łatwo podczas kolejnych zakupów. Na ekranie realizacji zamówienia, powyżej pola kuponu rabatowego, znajdziecie informację o liczbie posiadanych punktów. Wystarczy wybrać opcję „Wykorzystaj teraz” i wybrać ilość punktów, a do zamówienia zostanie naliczony odpowiedni rabat. Nie musicie wykorzystywać wszystkich punktów od razu. Każdy przyznany punkt jest ważny przez 12 miesięcy.

Pamiętajcie, że programem lojalnościowym są objęci wyłącznie zarejestrowani Klienci.

To dla Was tworzymy najlepsze i bezpieczne kosmetyki i Was chcemy nagradzać.

Dziękujemy, że z nami jesteście!

 

Regulamin programu lojalnościowego sklepu internetowego mawawocosmetics.com

 

1. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) programu lojalnościowego sklepu internetowego mawawocosmetics.com (zwanym dalej „Programem”), pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a. „Organizator” – Mawawo Natural Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-550), Plac Konstytucji 6/54C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000736327, posługująca się numerem NIP 5213831207 i REGON 380512990, z kapitałem zakładowym 5000 PLN, w całości wpłaconym, e-mail: sklep@mawawo.pl,

b. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://mawawocosmetics.com/ oraz jej podstronach,

c. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,

d. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie sklepu,

e. „Uczestnik” – każdy Klient posiadający aktywne Konto w Sklepie, który zrealizował przynajmniej jedno zamówienie,

f. „Punkt” – punkt lojalnościowy przyznany za finalizację zakupów w Sklepie,

g. „Polityka prywatności” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna na stronie Sklepu https://mawawocosmetics.com/.

 

2. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie prowadzonym przez Organizatora.

§ 3

Program ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu produktów  u Organizatora, w sposób określony w Regulaminie. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa w okresie od 20 marca 2019 roku do czasu jego zakończenia przez Organizatora.

 

3. Uczestnictwo

§ 4

Uczestnikiem Programu może być wyłącznie Klient posiadający aktywne Konto w Sklepie.

§ 5

Przystąpienie do Programu następuje poprzez dokonanie zakupu produktów za pośrednictwem Sklepu.

§ 6

Uczestnik może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.

 

4. Zasady przyznawania punktów

§ 7

Po finalizacji zamówienia w Sklepie, Uczestnik otrzymuje 1 Punkt za każde pełne 20 zł (dwadzieścia zł) wydane na produkty. Koszt dostawy towaru nie wlicza się do kwoty, od której są naliczane punkty.

§ 8

W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą zostać przyznane dodatkowe Punkty lub nagrody dodatkowe na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.

§ 9

Organizator ma prawo skorygować stan Punktów Uczestnika, jeśli Punkty zostały przyznane nieprawidłowo.

§ 10

W przypadku anulowania bądź zwrotu zamówienia, naliczone Punkty zostaną odjęte z konta Uczestnika.

 

5. Zasady wykorzystywania punktów

§ 11

Każdy Punkt może być wymieniony na 1 zł (jeden zł) rabatu do wykorzystania podczas kolejnych zakupów w Sklepie.

§ 12

Okres ważności Punktów, a tym samym okres w którym można wykorzystać zebrane Punkty na rabat przy zakupach w Sklepie wynosi 12 miesięcy, licząc od daty dokonania zakupu.

§ 13

Punkty gromadzone przez Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze w formie gotówki, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

 

6. Sposób wykorzystania punktów

§ 14

Aby wymienić Punkty na rabat opisany w postanowieniu §11 niniejszego Regulaminu, w oknie podsumowania zamówienia należy wybrać opcję „Wykorzystaj teraz”, widoczną obok liczby posiadanych punktów. Następnie należy wybrać ilość punktów, jaka ma być zamieniona na rabat oraz wybrać opcję „Wykorzystaj”.

 

7. Polityka prywatności

§ 15

Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Organizator.

§ 16

Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników na zasadach opisanych w Polityce prywatności.

 

8. Postanowienia końcowe

§ 17

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w naliczaniu Punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub mailowo na następujący adres e-mail: sklep@mawawo.pl. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

§ 18

Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. W takiej sytuacji Organizator prześle Uczestnikom, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Uczestników na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

§ 19

Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. W takiej sytuacji Organizator prześle Uczestnikom, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanym terminie zakończenia Programu. Informacja zostanie wysłana do Uczestników na co najmniej 14 dni przed dniem zakończenia Programu.

§ 20

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej Sklepu https://mawawocosmetics.com/.

§ 21

Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.